top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden van HEREweHOLO te Rijswijk, hierna te noemen HEREweHOLO, voor overeenkomsten inzake verkoop, verhuur en facilitaire opdrachten op het vlak van Audiovisuele Technieken, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage.


DEFINITIES:
HEREweHOLO: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEREweHOLO, statutair gevestigd te Rijswijk, en alle daaronder vallende vestigingen.


Opdrachtgever: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als opdrachtgever die partij welke vermeld wordt als geadresseerde op een prijsopgave, offerte en/of opdrachtbevestiging, diegene die als contractpartij genoemd wordt in een overeenkomst c.q. de partij waarmee HEREweHOLO een overeenkomst sluit.


Overeenkomst: de overeenkomst tussen HEREweHOLO en Opdrachtgever.


I. ALGEMEEN DEEL
Toepasselijkheid
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten (waaronder doch niet uitsluitend tot levering van zaken en het verrichten van diensten, onder andere bestaande uit verhuur en verkoop van apparatuur en ter beschikking stelling van personeel), en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen partijen de onderhavige voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Aanbiedingen
Alle aanbiedingen, prijsopgaven, offertes en andere uitingen van HEREweHOLO zijn vrijblijvend, tenzij hierin door HEREweHOLO uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. HEREweHOLO is gerechtigd, indien na het uitbrengen van een prijsopgave en/of offerte uiteindelijk geen overeenkomst tot stand komt, alle kosten die zij heeft moeten maken in het kader van voornoemde offerte en/of prijsopgave in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.

HEREweHOLO kan een offerte tot 10 werkdagen na ontvangst van de acceptatie herroepen. Voor onjuiste en/of onvolledige informatie van derden in bijvoorbeeld folders, productbeschrijvingen, handleidingen etc., die VISION2WATCH doorgeeft, wordt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde ook aanvaard.

 

(Mondelinge) Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten binden HEREweHOLO slechts voor zover deze schriftelijk worden bevestigd door personen die HEREweHOLO rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen. Ten aanzien van de geschiktheid van haar producten voor de door de Opdrachtgever vooropgestelde doeleinden verstrekt HEREweHOLO geen garantie. Evenmin is zij ter zake aansprakelijk, tenzij voornoemde geschiktheid door HEREweHOLO vooraf uitdrukkelijk is bevestigd. Opdrachtgever is verplicht de geschiktheid van de zaken voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade welke mocht ontstaan bij of ten gevolge van het gebruik van de goederen wordt uitgesloten.


Leverings-/uitvoeringstermijnen en verzuim
Leveringen geschieden volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Alle door HEREweHOLO genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten en kunnen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan VISION2WATCH bekend waren. HEREweHOLO spant zich naar behoren in er zorg voor te dragen dat de door haar te leveren zaken en diensten op het overeengekomen tijdstip worden geleverd.
 

De enkele overschrijding van een overeengekomen (leverings)termijn brengt HEREweHOLO niet in verzuim. HEREweHOLO accepteert bij overschrijding van de gestelde termijn alleen schriftelijke ingebrekestellingen waarbij aan HEREweHOLO een nadere, alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld. Indien een vooruitbetaling of een aanbetaling is overeengekomen, begint een termijn voor levering of uitvoering niet eerder te lopen dan nadat de betaling is ontvangen.

HEREweHOLO is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden aan derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te laten bijstaan.


Prijzen en betaling
Indien de Opdrachtgever akkoord gaat met de door HEREweHOLO opgestelde offerte is de Opdrachtgever verplicht te voldoen aan de vooraf gestelde aanbetaling. De aanbetaling voor Opdrachtgevers binnen Nederland staat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vast op 60% van het totale offerte bedrag inclusief de BTW; voor Opdrachtgevers buiten Nederland geldt een aanbetaling van 100% van het totale factuurbedrag. Ook indien betaling achteraf is overeengekomen, heeft HEREweHOLO het recht, indien zij ter zekerstelling van de betaling daartoe gronden aanwezig acht, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling is verkregen.


Betaling van de koop-, huur- c.q. facilitaire opdrachtprijs geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Ook indien betaling achteraf is overeengekomen, heeft HEREweHOLO het recht, indien zij ter zekerstelling van de betaling daartoe gronden aanwezig acht, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling is verkregen.

 

Bij niet-tijdige betaling is zonder ingebrekestelling vanaf het tijdstip, waarop de geldsom opeisbaar is, over het onbetaalde de wettelijke rente verschuldigd of, indien hoger, een rente van 1 % per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand telt. Tevens zullen de incassokosten op Opdrachtgever worden verhaald.

 

HEREweHOLO zal na ontvangst van de aanbetaling starten met project gerelateerde werkzaamheden. HEREweHOLO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of andere problemen die ontstaan uit het te laat betalen of verzuimen van de aanbetaling. HEREweHOLO behoudt zich het recht voor om oplever data te verplaatsen ten gevolge
van het te laat voldoen of volledig verzuimen van de aanbetaling.

 

Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de Opdrachtgever van HEREweHOLO een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de Opdrachtgever een aparte factuur waarvan de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.


Een stijging van de prijsbepalende kosten tussen het sluiten en de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst kan aan Opdrachtgever worden doorberekend. Betaling van de koop-, huur- c.q. facilitaire opdrachtprijs geschiedt op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat is overeengekomen.


Verrekening met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door HEREweHOLO is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.


Ontbinding van de overeenkomst
In geval Opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, aanvraag daartoe, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel bij overname daarvan door derden, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist.

HEREweHOLO is alsdan gerechtigd de tussen haar en Opdrachtgever bestaande Overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de Opdrachtgever onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden c.q. geleverde
goederen alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen de door HEREweHOLO gederfde winst. Deze bepaling geldt onverminderd het recht van HEREweHOLO om haar eigendomsvoorbehoud te effectueren.


Opdrachtgever machtigt HEREweHOLO onherroepelijk alle ruimten te betreden waarin zich enige aan haar in eigendom toebehorende goederen bevinden teneinde deze weer in haar bezit te stellen.
 

Reclames
Eventuele reclames met betrekking tot door HEREweHOLO geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen 10 werkdagen na respectievelijk levering van de goederen, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur middels een aangetekend schrijven bij HEREweHOLO te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever ter zake geen
rechten zal kunnen doen gelden.


Een tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar, indien dat tekortschieten het gevolg is van of verband houdt met een al dan niet voorzienbare, buiten de macht van een partij gelegen omstandigheid. Als hoedanig gelden in ieder geval oorlogstoestand, oproer, sabotage, natuurramp, slechte weersomstandigheden, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen, staking, bezetting, blokkade, boycot, tekortschieten toeleverancier en/of transporteur, maatregel van de overheid de buitenlandse daaronder begrepen
(bijvoorbeeld verbod van import, export, productie, levering).


(Buiten-) gerechtelijke kosten
De kosten, die voor HEREweHOLO aan het buiten en/of in rechte optreden wegens het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen jegens HEREweHOLO verbonden zijn, dienen in haar geheel door Opdrachtgever te worden vergoed.


Omvang van aansprakelijkheid voor schade
HEREweHOLO toerekenbaar tekortschiet in ieder geval niet meer dan €15.000,- in geval van verkoop, verhuur en facilitaire opdracht. Indien de beperking van aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt geoordeeld, geldt een beperking die alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen nog aanvaardbaar is.


Schade, die niet binnen 10 dagen na ontdekking aan HEREweHOLO is gemeld of 1 jaar na uitvoering van de betreffende overeenkomst wordt geleden, komt niet meer voor vergoeding in aanmerking.
 

Gebruik
Het is Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde voor een ander doel of op een andere plaats te gebruiken dan de overeengekomen bestemming en plaats, aan derden te verhuren dan wel om niet in gebruik af te staan anders dan in de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever, te kopiëren, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren of te vervreemden.


Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen voortvloeiend uit het contract over te dragen aan derden.


Opdrachtgever dient het geleverde op zorgvuldige wijze en volgens voorschriften van HEREweHOLO te gebruiken.


Intellectuele eigendomsrechten
HEREweHOLO behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde of verstrekte audiovisuele werken, modellen, tekeningen, schetsen, software, producten, ontwerpen, beeldmateriaal, en overige resultaten van de Overeenkomst waarop intellectuele eigendomsrechten (kunnen) rusten. Vooropgesteld dat Opdrachtgever al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het
niet-exclusieve recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk indien en conform hetgeen is bepaald in de Overeenkomst.

HEREweHOLO zal Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verlenen met betrekking tot eventuele software die al dan niet is geïncorporeerd in geleverde hardware voor de duur en voor de hardware waarin de software is geïncorporeerd dan wel geleverd. HEREweHOLOdan wel haar licentiegever(s) blijft eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten terzake de software. Opdrachtgever verkrijgt enkel een gebruiksrecht.


Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald, is Opdrachtgever niet gerechtigd de software te kopiëren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te wijzigen of door te ontwikkelen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever slechts gerechtigd tot eigen gebruik van software en is hij onbevoegd deze te vervreemden of onder welke titel dan ook aan derden af te staan of in gebruik te geven.

bottom of page